Shqip     English
E DREJTA CIVILE

Opinion Ligjor - Ligji Nr.10 237, datë 18.2.2010, “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”(Shkarkoje)

Opinion Ligjor - Ligji Nr.10 236, datë 18.2.2010, “Për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike”(Shkarkoje)

Opinion Ligjor - Ligji Nr. 10 192, datë 3.12.2009, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”(Shkarkoje)

Opinion Ligjor - Çfarë quajmë Sipërmarrje investimesh kolektive (SIK)?(Shkarkoje)

E DREJTA PENALE

E DREJTA FISKALE

Opinion Ligjor - Ndryshimet e fundit në ligjin mbi tatimin mbi të ardhurat - Ligji Nr.10228, datë 04.02.2010(Shkarkoje)

Opinion Ligjor - Ndryshimet e fundit në ligjin mbi tatimin mbi vlerën e shtuar - Ligji Nr.10215, datë 21.01.2010(Shkarkoje)

Opinion Ligjor - Ndryshimet e fundit në ligjin mbi procedurat tatimore - Ligji Nr.10209, datë 23.12.2009(Shkarkoje)

E DREJTA NDËRKOMBËTARE

Opinion Ligjor - Buletini I(Shkarkoje)

Opinion Ligjor - Buletini II(Shkarkoje)